Obchodné podmienky provizního systému


Všeobecné ustanovenia

Tieto pravidlá a podmienky spolupráce upravujú vzťah medzi účastníkom Partnerského programu – provízneho systému, affiliate (ďalej len Partner) a spoločnosťou ONIO SK s.r.o. (ďalej len Prevádzkovateľ).


Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom Provízneho systému (affiliate programu) je spoločnosť ONIO SK s.r.o., Grösslingova 4, 811 09 Bratislava, IČ: 44457162, DIČ: SK2022703749


Partner

Partnerom sa stáva ten, kto sa zaregistruje do Provízneho systému a je prijatý za partnera Prevádzkovateľom.


Registrácia

Registrácia je bezplatná. Prevádzkovateľ môže registráciu zamietnuť bez udania dôvodu. Partner smie mať založený iba jeden účet v Províznom systéme. Partner prehlasuje, že údaje poskytnuté pri registrácii k jeho osobe a adrese súhlasia, a že je plnoletý a úplne spôsobilý na právne úkony.

Registráciou Partner výslovne a v plnom rozsahu súhlasí s pravidlami a podmienkami spolupráce, čím sa zaväzuje ich plniť a uzatvára týmto dohodu o spolupráci s Prevádzkovateľom.

Registráciou do systému tiež Partner dáva súhlas so spracovaním osobných údajov spoločnosťou ONIO SK s.r.o., v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že osobné údaje nebudú poskytnuté tretej osobe.


Podmienky a obsah spolupráce

Webové stránky Prevádzkovateľa sú na adrese http://www.onio.cz. Systém Provízneho systému je umiestnený na stránkach príslušného obchodu tj. Spintero.sk

Spolupráca Prevádzkovateľa a Partnera je založená na fakte, že Partner umiestni na svoje stránky reklamu (bannery, ikonky, produktové boxy, textové odkazy, …) poskytnutú Prevádzkovateľom za účelom propagácie internetových obchodov zapojených v Províznom systéme, tj. www.spintero.sk. Prevádzkovateľ sa zaväzuje vyplatiť užívateľovi províziu z každého obchodu koncového zákazníka, ktorý bude vykonaný koncovým návštevníkom, ktorý prišiel na stránky Prevádzkovateľa prostredníctvom stránky Partnera, čo Prevádzkovateľ identifikuje podľa čísla Partnera umiestneného v odkaze vedúceho zo stránky Partnera na stránku Prevádzkovateľa a následným uložením tohto čísla po dobu 30 dní v cookies návštevníka. Ďalej sa Prevádzkovateľ zaväzuje vyplatiť Partnerovi províziu za registráciu každého nového Partnera do Provízneho systému, ktorý prišiel na stránky prostredníctvom stránky Partnera. Provízie za registráciu nového Partnera sa vypláca iba v prípade, ak bol urobený aspoň jeden nákup na stránkach Prevádzkovateľa prostredníctvom stránky nového Partnera.


Partner sa zaväzuje

Partner sa zaväzuje prevádzkovať internetové stránky, na ktorých bude umiestnená reklama na internetové obchody zapojené v Províznom systéme v súlade s platnou právnou úpravou a príslušnými spoločenskými normami. Partner prehlasuje, ak je jedinou osobou, ktorá je oprávnená prevádzkovať internetové stránky, na ktorých je umiestnená reklama na internetové obchody zapojené v Províznom systéme a vlastní všetky potrebné oprávnenia alebo licencie vzťahujúce sa k obsahu a podobe týchto internetových stránok. Partner na svoj partnerský web zaradený v Províznom systéme nesmie využívať inzerciu v PPC systémoch (Sklik, AdWords, AdFox, …). Partner je sám zodpovedný za obsah a odkazy na svojich stránkach.

Partner výslovne nesmie používať site-wide odkazy, pri nerešpektovaní tohto pravidla si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo nárokovať náhradu škody vzniknuté vplyvom tohto rokovania.

Partner nesmie na svojich stránkach uvádzať iné predajné ceny produktov než tie, ktoré sú uvádzané na e-shopoch Prevádzkovateľa.

Partner súhlasí s archiváciou ním poskytnutých osobných údajov, ktoré budú využité len v súvislosti s prevádzkou Provízneho systému a súhlasí so zasielaním obchodných oznámení Prevádzkovateľa.

Partner musí propagáciu prevádzať legálnym spôsobom v súlade so zákonmi Slovenskej republiky. Partner nesmie používať odkazy so špecifickým kódom na cudzích weboch a to predovšetkým v užívateľských diskusiách a komentároch a site-wide odkazy. Prísne zakázaná je propagácia založená na SPAMovaniu formou e-mailových správ, SMS, faxu alebo pošty ako aj ostatných telekomunikačných prostriedkov.

Partner sa zaväzuje, že jeho internetová stránka neobsahuje žiadny materiál alebo odkaz na neho, ktorý je nezákonný, poškodzuje autorské práva, práva k ochranným známkam a patentom, obchodným menám a právam súvisiacim. Partner je povinný nepodniknúť nič, čo by poškodzovalo dobré meno Prevádzkovateľa. Ak Prevádzkovateľ zistí porušenie Partnera, dovoľuje Partner Prevádzkovateľovi vydanie všetkých jeho uvedených osobných údajov príslušným vyšetrovacím orgánom a súčasne akceptuje zodpovedajúce krátenie provízie.

Partner má povinnosť v súlade s legislatívnou úpravou GDPR označiť bannery a odkazy na svojom webe informáciou "Kliknutím na odkaz odovzdáme vaše údaje spoločnosti ONIO SK s.r.o." a viditeľne na svojom webe uviesť informáciu "Na našich webových stránkach sú umiestnené reklamné odkazy (bannery, ikonky, produktové boxy, textové odkazy,... ) partnerskej spoločnosti ONIO SK s.r.o. v rámci affiliate programu. Reklamy obsahujú hyperlink vedúci na e-shop spoločnosti ONIO SK s.r.o. Kliknutím na tento link (odkaz) sa užívateľ presunie priamo na e-shop spoločnosti ONIO SK s.r.o. Zároveň s týmto sú spoločnosti ONIO SK s.r.o. odovzdané nevyhnutné údaje užívateľa pre identifikáciu, z akej stránky daný užívateľ na e-shop ONIO SK s.r.o. prišiel. Týmito údajmi je hlavne záznam v cookie." Súčasne sa partner zaväzuje vykonávať svoju činnosť v rámci provízneho systému za všetkých okolností v súlade s podmienkami GDPR.


Prevádzkovateľ sa zaväzuje

Prevádzkovateľ sa zaväzuje sprístupniť Partnerovi pravdivé štatistiky uskutočnených prístupov a nákupov cez jeho partnerský odkaz.

Ďalej sa Prevádzkovateľ zaväzuje vyplatiť provízie na základe pravidiel a podmienok spolupráce.

Prevádzkovateľ nie je povinný poskytovať štatistiky uskutočnených nákupov iným spôsobom než online cez systém Provízneho systému.


Reklama

Reklamou sú myslené odkazy – textové odkazy, rovnako ako bannery a grafické reklamy, atp., ktoré pri prekliknutí smerujú na web zaradený v Províznom systéme.

Odkaz na príslušné webové stránky musia obsahovať identifikačný kód Partnera, ktorý si Partner vygeneruje v systéme.

Odkazy, ktoré neobsahujú identifikačný kód, nie sú zahrnuté do štatistík Provízneho systému a nemožno cez ne uplatňovať nárok na provízie. Z technických dôvodov je provízia pripisovaná len za takého návštevníka, ktorý má vo svojom počítači povolené cookies.

Reklamná grafika poskytnutá Prevádzkovateľom je chránená autorským zákonom a smie byť použitá len v nezmenenej forme a len na propagáciu internetových obchodov zapojených v Províznom systéme. Partner nesmie používať inú grafiku Prevádzkovateľa než tú, ktorá je na to určená v Províznom systéme – nesmie používať napríklad grafiku z e-shopov prevádzkovateľa (okrem obrázkov produktov). Tiež nesmie vo svojich weboch priamo zobrazovať web operátora – napríklad vo frames, alebo bez priamej iniciatívy návštevníka zobrazovať webové stránky Prevádzkovateľa, vrátane možnosti zobrazenia stránok Prevádzkovateľa v novom okne.


Provízia a jej výška

Nárok Partnera na províziu vzniká, keď koncový návštevník prejde prostredníctvom odkazu zo stránky Partnera na stránku prevádzkovateľa a nakúpi tu tovar, prípadne sa tu registruje do Provízneho systému. Samotná provízia je Partnerovi pripísaná až vo chvíli, keď bude tovar objednaný týmto zákazníkom uhradený na účet Prevádzkovateľa a v prípade, že objednávka nebude stornovaná. Aktuálna výška provízie na vyplatenie je uvedená v sekcii Prehľad provízií.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť výšku provízií bez predchádzajúceho upozornenia. Nová výška provízií je užívateľovi oznamovaná prostredníctvom emailu uvedeného pri registrácii a je tiež zverejnená na stránkach Provízneho systému.

Výška provízie je nasledovná:

Nákup: 3%

Nový Partner: 5 €/registrácia

Provízia sa počíta z celkovej ceny tovaru z zrealizovanej objednávky bez DPH (nezahŕňa sa do nej poštovné), a to do 30 dní od posledného príchodu návštevníka z Partnerovho webu. Províziu dostane ten Partner, od ktorého prišiel zákazník ako posledný. Na províziu za nákup jedného produktu má nárok iba jeden Partner.

Provízia nie je započítavaná z prípadného predaja darčekových poukazov a z objednavok registrovanych velkoobchodnych zakaznikov. Nárok na vyplatenie provízií z darčekových kupónov vzniká až z objednávky, kde je darčekový poukaz použitý.

Provízia za registráciu nového Partnera sa vypláca iba v prípade, že bol urobený aspoň jeden nákup na stránkach Prevádzkovateľa prostredníctvom stránky nového Partnera.


Výplata provízií

Provízie sa vyplácajú iba v slovenskom mene. Po dohovore môže byť provízia vyplatená ako zľava na produkty a služby internetových obchodov spoločnosti ONIO SK s.r.o. vo výške 105% províznej sumy.

Výplata provízií sa vykonáva na základe žiadosti Partnera maximálne 1 × za ¼ roka. Minimálna čiastka pre vyplatenie provízie je 25 €. Celková suma provízie k vyplateniu je oznámená Partnerovi po prihlásení na stránkach Provízneho systému v sekcii Prehľad provízií.

Prevádzkovateľ poukáže túto čiastku na účet Partnera. Za účelom úhrady provízie je Partner povinný oznámiť pri žiadosti o vyplatenie provízie číslo účtu kam má byť provízia zasielaná.

Provízie sa budú vyplácať buď na základe faktúry – ak je Partner podnikateľom, alebo na základe potvrdenia podľa §8 Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov pre Partnerov, ktorí nemajú živnostenský list. Pred vyplatením prvej provízie je nutné podpísať „Províznu zmluvu“, ktorá Vám bude zaslaná na podpis pri prijatí požiadavky k prvej výplate provízie.

Za nezaplatené alebo zákazníkom stornované objednávky sa provízia nevypláca. Provízia môže byť zrušená, ak Partner porušil pravidlá a podmienky spolupráce.

Pri zrušení spolupráce, pokiaľ nebola zrušená z dôvodu porušenia Pravidiel a podmienok spolupráce a Partner má na ňu nárok, sa provízia vyplatí do 14 dní od zrušenia spolupráce. Provízia musí byť opäť v minimálnej výške 25 €.

K schváleniu/zamietnutiu predaja dochádza najskôr po 14- tich dňoch od prevzatia tovaru zákazníkom. V tejto 14-dennej lehote môže zákazník vrátiť tovar bez udania dôvodu, preto nie je možné považovať zakázku za uzavretú a pripísať províziu skôr než po uplynutí tejto doby. 


Podmienky odstúpenia

Spolupráca sa uzatvára na dobu neurčitú. Zrušiť ju môžu obe zmluvné strany. Prevádzkovateľ i Partner ju môžu zrušiť zaslaním e-mailu s návrhom na zrušenie spolupráce bez udania dôvodu.

Spolupráca a provízie môžu byť bez náhrady zrušené v prípade, že Partner porušil pravidlá a podmienky spolupráce.


Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ môže tieto pravidlá a podmienky spolupráce kedykoľvek zmeniť. Partner bude o týchto zmenách informovaný najneskôr do 5 pracovných dní e-mailom zaslaným na adresu, ktorú uviedol pri registrácii. Zmenené podmienky sú považované za dohodnuté od okamihu ich uverejnenia.

Pokiaľ užívateľ s najnovšouí verziou podmienok nesúhlasí, je povinný účast ukončiť a to zaslaním emailu prevádzkovateľovi na affiliate@onio.cz so žiadosťou o ukončenie spolupráce.

Táto dohoda obsahuje všetky dojednania zmluvných strán ohľadne predmetu zmluvy. Vedľajšie ústne dohody neboli uzavreté.


Ostatné dojednania

Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek pozastaviť alebo obmedziť zobrazovanie reklamy umiestnené na internetovej stránke používateľa a ďalej je oprávnený kedykoľvek zmeniť obsah a formu tejto reklamy.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú zlyhaním, chybou alebo výpadkom on-line systému a internetovej siete. Prevádzkovateľ ďalej nezodpovedá za škodu spôsobenú činnosťou alebo nečinnosťou tretích osôb.

Košík 0,00 €

Nákupný košík je prázdny.