Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Onio s.r.o. internetové obchody si váži Vašu dôveru a chráni Vaše dáta pred zneužitím.

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Onio s.r.o. internetové obchody si váži Vašu dôveru a chráni Vaše dáta pred zneužitím.

Serióznosť je našou prioritou a sme si plne vedomí našich povinností pri správe Vami uvádzaných údajov. Rešpektujeme súkromie zákazníka a Vaše dáta zhromažďujeme výhradne preto, aby sme mohli kvalitne realizovať naše služby. Spoločnosť Onio s.r.o. zaobchádza s osobnými údajmi podľa znenia Zákona o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. a informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky (najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. v znení neskorších dodatkov a predpisov). Spoločnosť Onio s.r.o. je registrovaným správcom osobných údajov. Bez výslovného súhlasu zákazníkov nakladá spoločnosť Onio s.r.o. s nimi uvedenými osobnými údajmi iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon o ochrane osobných údajov, a to predovšetkým v § 5 ods. 2 písm. b) a v § 5 ods. 6. Spoločnosť ONIO s.r.o. je teda ako predávajúcim pre plnenie všetkých povinností z kúpnej zmluvy, tak aj správcom Vašich osobných dát.


Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu

Vaše dáta budú podľa zákona zabezpečené a použité iba pri komunikácii medzi predávajúcim a kupujúcim. Osobné údaje sú využívané výhradne za účelom realizácie objednaných služieb (napr. dodanie výrobkov) a slúžia tiež na uskutočnenie nevyhnutných účtovných operácií, vyhotovenie daňového dokladu alebo identifikáciu Vašej platby vykonanej bankovým prevodom. Osobné dáta sú uchovávané na zálohovaných a zabezpečených serveroch. Spoločnosť Onio s.r.o. je v zmysle § 5 ods. 5 zák. o ochrane osobných údajov oprávnená za účelom ponuky obchodu a služieb subjektu údajov, ako správca jeho osobných údajov, získaných v súvislosti so svojou činnosťou, použiť meno, priezvisko a adresu subjektu. Ak sa stanete zákazníkom niektorého z internetových obchodov spoločnosti ONIO s.r.o., beriete svojou vedomou registráciou či odoslaním objednávky na vedomie všetky informácie o spracovaní a uchovávaní Vašich osobných údajov tak, ako je uvedené tu.


Uchovávanie osobných údajov

Zákazník pri vytvorení objednávky vyplní nasledujúce osobné údaje: Meno, priezvisko, alebo názov spoločnosti, ak zákazník nakupuje na IČ, Meno a priezvisko kontaktnej osoby pre prípad doručenia a prevzatia tovaru alebo pre prípad, že objednávku vytvára zákazník za inú osobu, ktorej bude tovar doručený, fakturačnú adresu (ulicu a popisné číslo, mesto a PSČ, krajinu) a ďalej telefónne / mobilné číslo a e-mailovú adresu.

V prípade, že zákazník žiada o doručenie tovaru na inú adresu, než fakturačná, vyplní naviac ešte aj dodaciu adresu (ulicu a popisné číslo, mesto a PSČ, krajinu) a navyše i názov osoby či firmy, ktorá tovar prevezme alebo názov kontaktnej osoby v prípade doručenia do firmy a telefón. Všetky tieto údaje môžu byť zhodné s už vyplnenými fakturačnými údajmi.

Všetky tieto údaje slúžia pre kompletné vybavenie objednávky a pre riadne doručenie objednaného tovaru. Pri dokončení objednávky zákazník potvrdzuje, že bol riadne a vopred oboznámený s obchodnými podmienkami a zároveň berie na vedomie spracovanie jeho osobných údajov.

Onio s.r.o. po vybavení objednávky naďalej uchováva tieto osobné údaje zákazníka najmä pre účely fakturácie a na účely reklamačné. Týmito údajmi sú vyplnené fakturačné údaje: Meno, priezvisko, alebo názov spoločnosti, pokiaľ zákazník nakupuje na IČ, meno a priezvisko kontaktnej osoby pre prípad doručenia a prevzatia tovaru alebo pre prípad, že objednávku vytvára zákazník za inú osobu, ktorej bude tovar doručený, fakturačnú adresu (ulicu a popisné číslo, mesto a PSČ, krajinu) a ďalej telefónne / mobilné číslo a e-mailovú adresu. Tieto osobné údaje sú uchovávané pre riadne plnenie zákonných povinností spoločnosti Onio s.r.o. a v rozsahu, ktorý stanovuje legislatíva a nemôžu byť vymazané alebo znehodnotené aj rádovo niekoľko rokov od uskutočnenia objednávky.

Spoločnosť Onio s.r.o. môže využívať poskytnuté údaje zákazníka, a to predovšetkým meno a priezvisko, telefónne / mobilné číslo a e-mailovú adresu pre zasielanie súvisiacich marketingových materiálov či informovanie zákazníka o novinkách alebo akciách či zľavách.

Po doručení a prevzatí objednaného tovaru zákazníkom spoločnosť Onio s.r.o. neodovzdáva už žiadne osobné údaje tretím stranám okrem výzvy na poskytnutie týchto údajov niektorým z orgánov výkonnej moci SR na účely vyšetrovania v oblasti trestno-právnych vzťahov.

Osobné údaje zákazníkov spoločnosť Onio s.r.o. uchováva najmenej po dobu 3 rokov v rozšírenom rozsahu (identifikačné, adresné, kontaktné dáta, prípadne aj ďalšie voliteľné dáta) pre plnenie reklamačných a záručných povinností a po dobu najmenej 10 rokov v minimálne základnom rozsahu (Identifikačné a adresné dáta) pre plnenie legislatívnych povinností (najmä účtovné a archivačné) od okamihu poskytnutia týchto osobných údajov a v prípade, že zákazník nepožaduje po tejto dobe odstránenie svojich osobných údajov z evidencie spoločnosti Onio s.r.o., sú potom uchovávané počas ďalších 10 rokov.
 
Zákazník môže u spoločnosti Onio s.r.o. kedykoľvek vyjadriť svoj nesúhlas so spracovaním svojich osobných údajov na marketingové účely. V takom prípade zákazník kontaktuje akýmkoľvek spôsobom zákaznícku infolinku najlepšie pomocou kontaktov uvedených na webových stránkach e-shopu, v ktorom došlo k vytvoreniu zákazníkovej objednávky. Onio s.r.o. na základe tejto žiadosti naďalej už nebude spracovávať osobné údaje zákazníka inak, než na účely evidencie danej platnou slovenskou legislatívou či oprávneným záujmom správcu.
 
Zákazník môže niektoré, ním poskytnuté osobné údaje kedykoľvek meniť, a to buď kontaktovaním zákazníckej infolinky e-shopu, v ktorom došlo k vytvoreniu objednávky, alebo v prípade registrovaného zákazníka, môže zákazník tieto údaje meniť priamo na webových stránkach e-shopu po prihlásení ku svojmu účtu. Prístupové údaje k účtu sú zákazníkovi zaslané v zabezpečenej podobe po registrácii na ním poskytnutý a vyplnený e-mail.


Kategórie osobných údajov, ktoré spracovávame

V prípade objednania alebo využitia našich služieb spracovávame tieto osobné údaje.
 

  A) Vyžadované (pre riadne vybavenie objednávky):

 • Identifikačné (meno a priezvisko),
 • adresné (dodaciu adresu, fakturačnú adresu),
 • kontaktné (e-mailovú adresu, telefónne číslo).

  B) Voliteľné (v prípade vybavovania konkrétnej záležitosti):

 • Platobné (číslo bankového účtu),
 • opisné (pohlavie, záznam kamerového systému).

Účel, na aký spracovávame osobné údaje
 

  A) K poskytovaniu našich služieb:

 • Aby sme mohli riadne vybaviť Vašu objednávku alebo požiadavku,
 • aby sme mohli naše služby vyhodnocovať a zlepšovať,
 • aby sme mohli riadne plniť legislatívne povinnosti.-

  B) K evidencii našej vzájomnej komunikácie

 • Aby sme Vás mohli rýchlejšie kontaktovať,
 • aby sme Vás nezdržovali dlhšie, než je nutné pri vybavovaní Vašich otázok alebo požiadaviek,
 • aby sme Vám vedeli čo najlepšie poradiť a pomôcť.

  C) K zasielaniu marketingových ponúk

 • Aby sme Vám vždy ponúkli najaktuálnejšie ponuky, zľavy, akcie, ktoré by pre Vás mohli byť zaujímavé.

  D) Na ochranu Vašich i našich práv a záujmov

 • Aby sme mohli zabezpečiť naše oprávnené záujmy, využívame kamerové záznamy z označených kamier na našich prevádzkach,
 • aby sme zaistili bezpečnosť a ochranu pri riešení sporov alebo trestno-právnych vzťahov,
 • aby sme zaistili prevenciu a chránili naše záujmy napr. proti podvodom.

  E) Aby sme neustále zdokonaľovali služby, ktoré Vám poskytujeme

 • Aby sme mohli lepšie analyzovať a vyhodnocovať naše služby na základe nášho oprávneného záujmu týkajúceho sa úspechu v hospodárskej súťaži,
 • aby sme Vám priniesli väčšie pohodlie pri nakupovaní a využívaní on-line služieb našich internetových obchodov využívame aj tzv. cookies.

Informácie obsiahnuté v cookies


Ak máte vo svojom internetovom prehliadači povolené súbory cookies, potom návštevou našich internetových obchodov využívame informácie v cookies okrem iného na nasledujúce účely:

 • K analýzam užívateľského správania na našom webe, aby sme mohli priebežne vylepšovať, zdokonaľovať a upravovať naše služby podľa potrieb našich zákazníkov
 • K analýzam výkonu niektorých našich predajných marketingových on-line kanálov
 • K personalizácii a lepšiemu cieleniu obsahu našich on-line reklám aj prostredníctvom iných webových stránok

Každý internetový prehliadač obsahuje nastavenie použitia súborov cookies. Väčšinou sú tieto prehliadače nastavené pre automatický príjem cookies. Zmeniť sa to samozrejme dá. Alebo môžete toto nastavenie upraviť len pre určitý typ cookies. Viac informácií o nastavení cookies Vášho webového prehliadača hľadajte na internete zadaním kľúčových slov: cookies, prehliadač, nastavenie.


Poskytovanie dát tretím osobám

Všetky údaje a dáta, ktoré uvádzate v našich obchodoch, sú dôverné a v žiadnom prípade nie sú poskytované ďalším subjektom mimo spoločnosti Onio s.r.o., výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru, a partneri zaisťujúci platobný styk, ako sú banky a úverové spoločnosti, vždy však iba v rámci jednej konkrétnej platby s využitím týchto služieb a výhradne v medziach zákona na ochranu osobných údajov.
 
Spoločnosť Onio s.r.o. poskytuje alebo môže poskytovať dôveryhodným tretím stranám a verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a podobne. Tieto štatistiky však nikdy neobsahujú žiadnu informáciu, ktorá by umožnila identifikovať jednotlivých zákazníkov. Medzi tieto dôveryhodné subjekty patrí prevádzkovateľ portálu Heureka.sk. V rámci zmluvnej dohody, podľa pravidiel a s poverením ÚOOÚ, zasiela Heureka.cz anonymný e-mailový dotazník, týkajúci sa spokojnosti zákazníka, na základe ktorého vznikajú recenzie daného internetového obchodu Overené zákazníkmi. Prevádzkovateľ portálu Heureka.cz umožňuje odvolanie súhlasu so zasielaním tohto dotazníka prostredníctvom odkazu v texte tohto emailu. Ďalšími partnermi, ktorým môžu byť niektoré osobné dáta poskytnuté pre ďalšie spracovanie sú aj spoločnosti, ktoré pomáhajú riadne plniť a vybaviť určité plnenia kúpnej zmluvy alebo následných legislatívnych záležitostí. Sú to aj naši partneri v niektorých vernostných či marketingových otázkach ako sú napr. súťaže alebo partneri spolupracujúci v rámci logisticko-distribučného reťazca. Ak tretie osoby použijú prijaté údaje pre ich oprávnený záujem, nenesieme za takéto spracovanie ako správca zodpovednosť.


Zabezpečenie osobných dát

Pre zabezpečenie Vašich osobných dát používame rôzne zabezpečovacie metódy. Naše internetové obchody na webových stránkach zabezpečujeme pomocou HTTPS (SSL). Váš zákaznícky účet zabezpečujeme prenosom zahashovaného prihlasovacieho mena a hesla. Interné systémy podliehajú prísnym bezpečnostným kritériám pre prihlásenie a prístup. Našich zamestnancov a externých partnerov pravidelne školíme a dbáme, aby dodržiavali všetky pravidlá pre maximálnu ochranu Vašich osobných údajov. To isté zabezpečujeme aj u našich zmluvných partnerov, ktorí Vaše dáta pre naše potreby alebo potreby plnenia kúpnej zmluvy spracovávajú.


Záverom

Chceli by ste vedieť, aké Vaše osobné dáta uchovávame? Požadujete ich vymazanie v prípade, že sa dá takéto vymazanie vykonať? Chceli by ste nahlásiť svoj nesúhlas so zasielaním marketingových oznámení? Kontaktovať nás môžete na emailovej adrese info@spintero.sk. Vašu požiadavku spracujeme a najneskôr do 30 dní od nás dostanete vyjadrenie alebo ďalšie informácie. Upozorňujeme Vás, že bez Vašej presnej identifikácie nemôžeme osobné údaje poskytnúť.

Máte podozrenie, že Vaše osobné údaje nespracovávame v súlade s GDPR? Podajte nám podnet a požiadajte o vysvetlenie. Radi Vám všetko objasníme a v prípade, že bude Vaše tvrdenie oprávnené, dôjde z našej strany k rýchlej náprave, k anonymizácii alebo vymazaniu Vašich údajov, aby sme zamedzili prípadným ďalším problémom či nesúladu. Taktiež sa môžete obrátiť priamo na príslušný Úrad na ochranu osobných údajov.

V prípade, že uchovávame Vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať. Po odvolaní súhlasu budú tie konkrétne osobné údaje v našich systémoch vymazané alebo sa stanú anonymnými. Súhlasom sa nerozumejú dáta získané na účel plnenia kúpnej zmluvy a následných legislatívnych povinností alebo oprávneného záujmu správcu. Vaše osobné dáta môžu byť úplne zlikvidované po pominutí účelu, na aký boli získané alebo sa na ne už naďalej nevzťahujú legislatívne povinnosti.

Platnosť a účinnosť týchto zásad a informácií odo dňa: 22.5.2018

Košík 0,00 €

Nákupný košík je prázdny.