Nákupný poriadok a Obchodné podmienky

Podmienky na nakupovanie prostredníctvom internetového obchodu Spintero.sk sa riadia platnou legislatívou a ďalej týmto nákupným poriadkom.

Nákupný poriadok

Podmienky na nakupovanie prostredníctvom internetového obchodu Spintero.sk sa riadia platnou legislatívou a ďalej týmto nákupným poriadkom.


Úvodné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky (ďalej len „nákupný poriadok“) obchodnej spoločnosti ONIO s.r.o. ako predávajucí, so sídlom Vídeňská 101/119 619 00 Brno, Česká republika, identifikačné číslo: 27712885, zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne oddiel C, vložka 53871 (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníka v znení neskorších zákonov, úprav a predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti, alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzavreté medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostedníctvom internetového obchodu predávajúceho.

Server je prevádzkovaný prevádzkovateľom ONIO SK, s.r.o, so sídlom Grösslingova 4, 811 09 Bratislava, IČ: 44457162, IČ DPH: SK2022703749 (ďalej len „prevádzkovateľ“) na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.spintero.sk (ďalej len „e-shop“).
Nákupný poriadok pre prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania upravuje dodatok „Záverečné ustanovenia“, ktorý sa riadi zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zákonov a úprav a predpisov (ďalej len „obchodný zákonník“). Ustanovenia odchyľujúce sa od nákupného poriadku je ďalej možné dojednať v kúpnej zmluve. Tieto odchyľujúce sa ustanovenia uvedené v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami nákupného poriadku. Ustanovenia nákupného poriadku sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.


Kúpna zmluva

Všetka prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.
Kupujúci navrhuje uzavretie kúpnej zmluvy prostredníctvom riadne vytvorenej objednávky v e-shope predávajúceho, alebo prostredníctvom telefónu. Predávajúci bezodkladne potvrdí prevzatie tohto návrhu na e-mail kupujúceho, pričom toto potvrdenie nie je svojou povahou súhlas s uzatvorením kúpnej zmluvy.

Za súhlas s uzatvorením kúpnej zmluvy je považovaný okamih, kedy predávajúci odošle objednaný tovar kupujúcemu. V okamih odoslania tovaru teda jednoznačne dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, pričom táto zmluva sa riadi platným nákupným poriadkom predávajúceho. Kupujúci spolu s informáciami o odoslaní tovaru dostane elektronicky prostredníctvom e-mailu daňový doklad, odkaz na platné obchodné podmienky, ktoré sú archivované a odkaz na informácie týkajúce sa odstúpenia od tejto kúpnej zmluvy.

Kúpna zmluva môže vzniknúť aj v inom ako vo vyššie popísaných prípadoch, vždy ale musí dôjsť k jednoznačnému písomnému súhlasu prostredníctvom e-mailu s uzatvorením kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho.

Kupujúci je oprávnený odvolať svoj návrh na uzavretie kúpnej zmluvy bez akýchkoľvek sankcií, pokiaľ nedôjde k odoslaniu objednaného tovaru zo strany predávajúceho. Tento svoj zámer kupujúci oznámi predávajúcemu e-mailom, alebo telefonicky. Kúpna zmluva je vždy uzavretá v úradnom jazyku Slovenskej republiky. Kúpna zmluva je vždy uzatváraná na dobu určitú, do okamihu prevzatia tovaru kupujúcim. Týmto nezanikajú práva kupujúceho ani predávajúceho, ktoré podliehajú platnej slovenskej legislatíve a tomuto nákupnému poriadku. Kúpna zmluva je archivovaná iba do okamihu prevzatia tovaru kupujúcim.


Ceny tovaru

Predávajúci, je platcom DPH. Všetky ceny uvádzané na stránkach internetového obchodu Spintero.sk sú uvádzané vrátane DPH. Ceny sú platné v momente nákupu. Akčné ceny sú platné v momente nákupu, alebo do vypredania zásob. Stránky internetového obchodu obsahujú aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru (ďalej len „dopravné“). Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené na stránkach internetového obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

Pri výrobkoch, na ktoré sa vzťahuje zákon č. 223/2015 Zb., Ktorým sa mení zákon č. 185/2001 Zb, o odpadoch ao zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sú súčasťou ceny aj náklady na spätný odber, spracovanie a likvidáciu. Vyššie nákladu je uvedená na daňovom doklade k zakúpenému tovaru.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, najmä v prípade nedostupnosti tovaru, alebo v prípade objednávok prekračujúcich bežný rámec maloobchodného predaja. O zrušení a možnosti náhradného riešenia (alternatívny tovar, individuálna cena) budeme kupujúceho informovať telefonicky, alebo e-mailom.


Objednanie tovaru

Odoslaním objednávky vybraného tovaru kupujúci potvrdzuje záväznosť svojej objednávky a súhlas s nákupným poriadkom e-shopu.

Po odoslaní objednávky sa kupujúcemu zobrazí informácia o zaradení jeho objednávky do objednávkového systému e-shopu, kupujúci má možnosť si objednávku vytlačiť. Pokiaľ kupujúci pri zadávaní objednávky správne vyplní e-mailovú adresu, bude mu na ňu okamžite automaticky odoslaná rekapitulácia (potvrdenie o prijatí) objednávky. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky). Predávajúci je oprávnený neakceptovať návrh kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy v prípade náhleho dopredania tovaru, alebo nemožnosti jeho obstarania do termínu 14 dní. O tejto skutočnosti bude kupujúci bezodkladne informovaný prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky. Návrh kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy nebude akceptovaný ani v prípade, že sa kupujúci a predávajúci nedohodnú inak (napr. na dodaní iného druhu tovaru).

Ak sa nezobrazí informácia o odoslaní objednávky, alebo nedorazí kópia objednávky na zadanú emailovú adresu, v najbližšom možnom termíne nás kontaktujte.
Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku

Kupujúci znáša náklady za štandardne využité komunikačné prostriedky na komunikáciu s prevádzkovateľom e-shopu, alebo s predávajúcim, ak táto komunikácia začala na strane kupujúceho. Na komunikáciu možno využiť kontakt prostredníctvom e-mailu. Táto komunikácia prebieha prostredníctvom internetového pripojenia a cena za toto pripojenie sa riadi dohodnutými podmienkami medzi kupujúcim a poskytovateľom služby internetového pripojenia.

Kupujúci môže zvoliť na kontaktovanie predávajúceho i volania na niektoré z pevných čísiel uvedených v kontaktoch. Ceny za volania na tieto čísla sa riadia podmienkami dohodnutými medzi kupujúcim a poskytovateľom telekomunikačných služieb. Ak predávajúci kontaktuje kupujúceho prostredníctvom volania na pevnú linku kupujúceho, potom náklady za túto komunikáciu nesie predávajúci. Kupujúci znáša náklady aj za komunikáciu s využitím internetového pripojenia, aj keď táto komunikácia začala na strane predávajúceho, avšak len v rozmedzí dohodnutých podmienok medzi kupujúcim a poskytovateľom internetového pripojenia.


Spôsob platby

Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu, ak nebolo pred uzatvorením kúpnej zmluvy dohodnuté inak.

 • Dobierka: Platba v hotovosti pri doručení tovaru kuriérskou službou na fakturačnú, alebo doručovaciu adresu uvedenú v objednávke. Dobierka musí byť zaplatené v mene Slovenskej republiky, t.j. v Eurách.
 • Prevodom: Po obdržaní objednávky (návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy) zašle predávajúci kupujúcemu výšku kúpnej ceny, číslo účtu (č.ú. 2628179877 / 1100 – Tatra Banka a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1), a variabilný symbol na vykonanie platby. Tovar zaplatí kupujúci na bankový účet predávajúceho pred odoslaním tovaru. Tovar je odosielaný po pripísaní kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho.

V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky, požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.


Spracovanie objednávky

V prípade nejasností má predávajúci (prípadne jeho zodpovedný zástupca) právo kontaktovať kupujúceho prostredníctvom poskytnutých údajov. Preto je v záujme kupujúceho zadávať tieto údaje pravdivo, presne a kompletne.


Dodanie tovaru

Termín dodania závisí od druhu objednaného tovaru. Vo väčšine prípadov sa pohybuje v rozmedzí 2–5 pracovných dní. Na detaile každého výrobku sa zobrazuje textová informácia o dostupnosti tovaru pre dodanie v pracovných dňoch.

V prípade menej bežného či problematického tovaru môže dôjsť k predĺženiu dodacej lehoty. Predávajúci sa zaväzuje podľa svojich možností, v záujme svojom a predovšetkým s ohľadom na kupujúceho, znížiť dodaciu lehotu na najkratšiu možnú dobu. V súlade s tým môže byť objednávka v prípade potreby pre účely logistickej optimalizácie rozdelená do čiastkových objednávok dodaných prepravnou firmou, či rôznymi prepravnými firmami.

Ak dodacia doba prekročí dobu primeranú všeobecnej dostupnosti konkrétneho druhu tovaru na trhu, má kupujúci plné právo zrušiť svoju objednávku, a to telefonicky, prípadne formou emailu.

Dodávku tovaru zabezpečuje firma ONIO s.r.o. prostredníctvom prepravnej firmy DHL/DPD/T-OPTRANS, Slovenskej pošty či vlastnej prepravy.


Spôsob doručenia

Cena za prepravu kuriérskou službou DHL/DPD/T­¬OPTRANS aj Slovenskou poštou (jednotlivých prepravcov nemožno preferovať) je 4,1 EUR za kus. Nami dodávaný tovar je vždy starostlivo balený tak, aby nedochádzalo k poškodeniu pri preprave. Balné je ZADARMO.


Prevzatie tovaru

Príjemca tovaru (alebo „kupujúci“) by mal vo vlastnom záujme prekontrolovať, že je obal neporušený a zásielka nenesie zjavné znaky poškodenia. Pri preberaní nekontroluje obsah zásielky a nevyžaduje sa účasť posádky vozidla. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

Prípadné poškodenie sa ohlasuje predávajúcemu, alebo aj prepravcovi ideálne v lehote do 3 dní od doručenia zásielky. Ak príjemca vykoná kontrolu nepoškodenia obsahu až po odchode prepravnej služby, prípadné poškodenie ohlási predávajúcemu, alebo aj prepravcovi ideálne v lehote do 3 dní od doručenia zásielky.

V prípade že kupujúci môže identifikovať nezhodu dodaného tovaru s tovarom objednaným, by mal vo vlastnom záujme bez zbytočného odkladu túto nezhodu oznámiť predávajúcemu, ktorý je následne povinný túto nezhodu napraviť v dohodnutej lehote s kupujúcim, pričom kupujúcemu nezaniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Ak túto nezhodu zistí predávajúci bez predchádzajúceho oznámenia nezhody kupujúcim, je predávajúci oprávnený požadovať výmenu tovaru pre uvedenie dodaného tovaru do súladu s kúpnou zmluvou či vrátenie tohto tovaru v nezhode s kúpnou zmluvou (odstúpenie od zmluvy predávajúcim) prípadne môže predávajúci po kupujúcom požadovať úhradu rozdielu ceny uhradeného objednaného tovaru a tovar dodaného v nezhode s kúpnou zmluvou.
Príjemca má nárok si tovar prezrieť a vyskúšať obdobne ako v kamennom obchode, bez toho aby mu zanikla možnosť vrátiť tovar bez udania dôvodov späť predávajúcemu. Záručná lehota (24 mesiacov) na zakúpený tovar začína plynúť okamihom prevzatia veci kupujúcim.


Daňový doklad k zakúpenému tovaru

Kupujúci obdrží daňový doklad k zakúpenému tovaru v elektronickej podobe na e-mailovú adresu uvedenú pri objednávke tovaru najneskôr v deň odoslania tovaru na zvolenú doručovaciu adresu. Tento doklad slúži súčasne ako záručný list k zakúpenému tovaru a spĺňa všetky zákonom definované náležitosti – a to ako obsahové, tak formálne. Kupujúci môže požiadať o tlačenú verziu daňového dokladu. Tlačený daňový doklad je zasielaný dodatočne prostredníctvom prepravnej spoločnosti Slovenská pošta najneskôr do 5 pracovných dní od požiadania.


Možnosť vrátenia tovaru bez udania dôvodu

Kupujúci má právo v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka od kúpnej zmluvy odstúpiť, vrátiť tovar bez udania dôvodu, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu preukázateľne doručené do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, a to na adresu prevádzky predávajúceho (ONIO s.r.o, Syrovice 689, 664 67 Syrovice, Česká republika), alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho.

V prípade odstúpenia od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní (na adresu ONIO s.r.o, Syrovice 689, 664 67 Syrovice, Česká republika) od odoslania odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný a ak je to možné, v pôvodnom obale. Vrátený tovar sa nepovažuje za opotrebovaný, pokiaľ ho zákazník primerane vyskúšal obdobne, ako by ho vyskúšal v kamennej predajni.

Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť nákupného poriadku. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho, alebo na e-mailovú adresu predávajúceho.

Predávajúci po obdržaní vráteného a neopotrebovaného tovaru vráti kupujúcemu čiastku odpovedajúcu plnej nákupnej cene (vrátane prepravných nákladov)  prevodom na ním uvedené číslo bankovného účtu, prípadne po vopred uzavrenej dohode prevziať hotovosť v sídle spoločnosti, a to najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu.

Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti, alebo dokáže, že tovar predávajúcemu preukázateľne odoslal.

Náklady na prepravu tovaru späť k predávajúcemu hradí kupujúci, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou. K tejto preprave môže kupujúci využiť služby ktorejkoľvek prepravnej spoločnosti, pričom cena za balík niektorých spoločností je k dispozícii napr. na stránkach Slovenskej pošty a služby Balík svet, kuriérskou spoločnosťou DPD a služby Balíkové zásielky – Medzinárodná preprava, alebo kuriérskou spoločnosťou DHL a služby https://mydhl.express.dhl/sk/sk/ship/delivery-services.html#/export Kupujúci môže požiadať predávajúceho, aby zabezpečil prepravu tovaru späť k predávajúcemu, pričom náklady spojené s touto prepravou taktiež hradí kupujúci, ak sa nedohodne s predávajúcim inak. Využitím tejto služby môže dôjsť k rýchlejšiemu vybaveniu všetkých náležitostí odstúpenia od zmluvy.

Pokiaľ nedôjde k vráteniu tovaru kupujúcim najneskôr 14 deň po odoslaní odstúpenia od kúpnej zmluvy a ani k potvrdeniu o preukázateľnom odoslaní tovaru späť k predávajúcemu, má sa za to, že toto odstúpenie od kúpnej zmluvy je neplatné, kupujúci už naďalej nežiada od zmluvy odstúpiť a predávajúci týmto nie je povinný vrátiť kupujúcemu sumu zodpovedajúcu plnej kúpnej ceny späť. Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný, alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutej. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.


Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho

Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, ak sa stane plnenie zmluvy nemožné. K týmto prípadom môže dôjsť najmä z dôvodu vypredania tovaru, ktorý je predmetom zmluvy, ďalej potom v prípadoch kedy kupujúci nie je schopný finančne plniť podmienky kúpnej zmluvy, alebo ak odmietne prevziať objednaný tovar. Predávajúci si ďalej vyhradzuje právo od zmluvy odstúpiť v prípade zjavnej chyby v cene za predmet zmluvy.

Vo všetkých týchto prípadoch je kupujúci o tejto skutočnosti obratom telefonicky, alebo písomne informovaný. V prípade že kupujúci už uhradil platbu za predmet zmluvy, bude mu predávajúcim bez meškania vrátená späť na účet.


Možnosť storna objednávky

Kupujúci má právo vykonať storno objednávky, alebo jej časti, a to prostredníctvom uvedených kontaktov e-shopu. Objednávka sa považuje za stornovanú v okamihu prijatia storna pracovníkom e-shopu. O stornovaní objednávky je kupujúci vždy obratom informovaný.


Spätný odber pneumatík

Kupujúci, ktorý nakupuje prostredníctvom e-shopu má nárok na bezplatné odovzdanie použitých pneumatík v množstve zodpovedajúcom počte ním zakúpených pneumatík. Zberné miesto sa nachádza na adrese prevádzky predávajúceho (ONIO s.r.o., PROLOGIS - DC2, Syrovice 689, PSČ 664 67, Česká republika) a je dostupné v bežných pracovných hodinách. Odber je možný po predchádzajúcej telefonickej dohode buď osobne, alebo zaslaním na adresu prevádzky.

ONIO s.r.o. je súčasťou kolektívneho systému ELTMA prevádzkovaného spoločnosťou ELT Management Company Slovakia s.r.o. Vďaka tomuto kolektívnemu systému tak majú naši zákazníci možnosť bezplatne využiť akékoľvek zberné miesto v sieti ELTMA. ONIO s.r.o. tak plní svoje legislatívne povinnosti v rámci spätného odberu použitých pneumatík prostredníctvom tohto kolektívneho systému.


Práva z chybného plnenia 

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi najmä Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka.
Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci, alebo výrobca popísal, alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
 • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza, alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
 • tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením dohodnutej vzorke, alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ustanovenia uvedené v predchádzajúcom odseku nákupného poriadku sa neuplatňujú pri tovare predávaného za nižšiu cenu pre závadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru pre závadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

Ak sa prejaví závada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.


Reklamačný poriadok

Záruka na tovar predávaný prostredníctvom internetového obchodu sa riadi a je v súlade s platnou legislatívou. Neoddeliteľnú súčasť záručných podmienok tvoria záručné podmienky výrobcu. Ak by záručné podmienky výrobcu zasahovali do práv spotrebiteľa, sú pre spotrebiteľa záväzné len v rozsahu nezhoršújucom zákonný štandard spotrebiteľských práv. Záručná lehota začína plynúť prevzatím veci kupujúcim. Reklamácia je podmienená preukázaním nákupu reklamovaného tovaru v internetovom obchode predávajúceho, dôkazom je najmä daňový doklad – faktúra alebo záručný list.

Reklamácia, ktorú uplatňuje kupujúci, bude vybavená najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako by išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je pri prevzatí v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád. Pokiaľ nie je vec pri prevzatí v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúcej kúpnej zmluve. A to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný (ak nemožno splniť požiadavku kupujúceho) môže kupujúci požadovať primeranú zľavu, alebo od zmluvy odstúpiť.


Odstrániteľné a neodstrániteľné vady

Pri výskyte odstrániteľnej vady má kupujúci nárok na jej odstránenie bez zbytočného odkladu. Ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa týka vada len súčasti veci, výmenu súčasti. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci žiadať primeranú zľavu z ceny, alebo od zmluvy odstúpiť.

Pri výskyte neodstrániteľnej vady, ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu věci, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave, alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať (v praxi sa tretia rovnaká vada či štvrtá vada akákoľvek považuje za dôvod k uplatneniu práv zo zodpovednosti za chyby, ako v prípade neodstrániteľnej va­dy).

Pokiaľ sa jedná o iné vady neodstrániteľné a ak kupujúci nepožaduje výmenu veci, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny věci, alebo môže od zmluvy odstúpiť.


Uplatnenie reklamácie

Kupujúci sa pri uplatňovaní reklamácie môže s potrebnými dokumentami preukazujúcimi uzatvorenie kúpnej zmluvy (doklad o kúpe) obrátiť priamo na predajcu, alebo tovar zaslať do prevádzkárne internetového obchodu predávajúceho (ONIO s.r.o., PROLOGIS - DC2, Syrovice 689, PSČ 664 67, Česká republika) spolu s popisom závady, kópiou dokladu o kúpe a spiatočnou adresou. Po vybavení reklamácie Vám bude tovar zaslaný späť. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na primeranú náhradu dopravného.


Spôsob vybavenia reklamácie

Kupujúcemu bude zaslaný reklamačný protokol emailom najneskôr do 7 dní od prijatia reklamácie. V reklamačnom protokole môže byť požadované doplnenie základných údajov o spôsobe použitia tovaru v prevádzke (typ vozidla, pozície kolies na vozidle, tlak v pneumatikách atp.), Ktoré sú nevyhnutné pre samotné reklamačné konanie.

Po vybavení reklamácie bude kupujúci telefonicky a písomne (na e-mailovú adresu, v prípade absencie e-mailového kontaktu poštou) informovaný o výsledku konania a bude s ním dohodnutý spôsob odovzdania tovaru/vrátenie kúpnej ceny ev. podielu kúpnej ceny.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude kupujúci telefonicky alebo písomne kontaktovaný a bude mu navrhnutý ďalší postup riešenia vzniknutej situácie (platená oprava, vrátenie tovaru bez opravy, ekologická likvidácia apod.)
 
Adresa na zasielanie tovaru k reklamácii
ONIO s.r.o.
PROLOGIS – DC2
Syrovice 689
PSČ 664 67
Kontaktní údaje:
info@spintero.sk
telefon: 0 220 862 189


Ochrana osobných údajov a GDPR

Všetky informácie o ochrane Vašich osobných údajov podľa GDPR sú uvedené tu.


Záverečné ustanovenia

Dokončením nákupu povoľuje kupujúci požívanie svojich osobných údajov v popísanom rozsahu a berie na vedomie, že je oboznámený so všetkými podmienkami opísanými v nákupnom poriadku a s týmito podmienkami bez výhrad súhlasí.

 • Ak je kupujúci právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti, alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania, vzťahujú sa na zmluvný vzťah predávajúceho a tohto kupujúceho niektoré odlišné ustanovenia podľa Obchodného zákonníka, popísané nižšie:
 • Ak nie je v súvislosti so záručnými podmienkami výrobcu uvedené inak, platí záručná lehota v dĺžke trvania 12 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim.
 • Zakúpený tovar nie je možné vrátiť bez udania dôvodu.
 • V prípade stornovania rezervovanej objednávky, alebo vrátenia tovaru, môže predávajúci od kupujúceho požadovať úhradu stornopoplatku do výšky 10% celkovej kúpnej ceny tovaru z objednávky.

V časti „Práva z chybného plnenia“ je vylúčená informácia „Ak sa prejaví závada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí“

V prípade oprávnenej reklamácie nemá kupujúci právo na náhradu dopravného.
Pokiaľ máte v akomkoľvek bode nášho nákupného poriadku nejasnosti, pochybnosti, či vám niektorá jeho časť nevyhovuje, kontaktujte nás. Vyjdeme vám maximálne v ústrety.
 
Tento nákupný poriadok je platný od 25.5.2015.

Košík 0,00 €

Nákupný košík je prázdny.